Tagarchief: zeldzaam

UPDATE 01/07/2018: Een alternatief project voor het Gentse Zwin

UPDATE 01/07/2018: GOED NIEUWS

Op 6 april 2018 stuurden Natuurpunt, GEzwiNT en GMF een persbericht met goed nieuws de wereld in: “Bescherming voor overstromingen en behoud van natuur worden uitgangspunt voor toekomst Gentse Zwin”. Het bericht kreeg ruim aandacht in de lokale pers. Zo publiceerde Het Laatste Nieuws een artikel “Redding van het Gentse Zwin in zicht: plan om populaire Scheldebocht te baggeren verliest steun”. Ook de lokale televisiezender AVS besteedde ruim aandacht aan dit nieuws met een reportage.

Over het postitief alternatief van Natuurpunt, GEzwiNT en GMF kan u hieronder meer informatie vinden. Kort samengevat zijn wij voor een maximaal behoud van de natuur dankzij de inrichting van een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied.

De aanleiding tot het versturen van het persbericht was het feit dat bevoegd minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts liet weten dat hij geen vragende partij is voor pleziervaart. Bij dit project zal doorvaart niet langer als een doelstelling behouden blijven. Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege liet weten dat er garanties moeten zijn voor het maximaal behouden van de getijdennatuur. Hierdoor zijn de bescherming tegen overstromingen en het behoud van natuur het uitgangspunt voor de toekomst van het Gentse Zwin.

Wij hopen dat het standpunt van de ministers een bedreiging kan omturnen in een prachtige kans. Door de getijdennatuur te laten versmelten met de Gentbrugse Meersen en de Damvallei ontstaat er een groenpool van 600 hectare. Bovendien kan er gescoord worden met een cool, vooruitstrevend project met aangepaste infrastructuur die meerwaarde biedt voor fietsers en wandelaars, een uitgangbord voor de Schelde, waar bewoners en overheden trots op zijn.

20/04/2017

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft een kennisgeving gepubliceerd van een nieuw project-milieueffectrapportage over de Zeeschelde Gentbrugge-Melle, het Gentse Zwin. Hiermee keldert W&Z een discreet overleg dat al geruime tijd plaatsvindt onder toezicht van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers.

De kennisgeving is volgens W&Z te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over de gewenste inhoud van dit project. Maar eigenlijk vond W&Z een project-MER overbodig, aangezien eerder een verzoek tot ontheffing van de Project-MER plicht ingediend werd. Deze ontheffing werd door de Vlaamse overheid gelukkig niet toegestaan.

Natuurpunt Gent denkt al jaren mee over dit project en staat daarbij niet alleen. De bewonersgroep GEzwiNT en het Gents Milieufront vormen samen met Natuurpunt Gent een coalitie met breed maatschappelijk draagvlak die het project in een andere richting wil sturen.

Onze vereniging grijpt deze kennisgeving opnieuw aan om met een inspraakreactie een andere visie en een positief alternatief te bepleiten. U kan de volledige inspraakreactie hier lezen.

Vanaf de kennisgeving van het plan-MER eind 2012 tot nu blijft W&Z onverminderd doorzetten met een project dat in gebreke blijft op de meeste essentiële punten hierna kort samengevat:

  • 2 afzonderlijke projecten van het Sigmaplan worden onterecht gekoppeld om het plaatje te doen kloppen.
  • Pleziervaart blijft het objectief van W&Z hoewel dat geen doelstelling is van het Sigmaplan.
  • Het Sigmaplan beoogt geen neutrale operatie. Er moet extra ruimte komen voor de rivier.
  • Vervuiling is een serieuze bedreiging bij uitvoering van het project.
  • Natuur die zelfs op Europees niveau zeldzaam is verdient het om beschermd te worden.
  • Vele andere effecten van het project zijn nadelig.
  • Een volwaardig alternatief wordt niet bestudeerd.
  • Een experimenteel alternatief wordt wel bestudeerd.

De bemiddelingspoging door gouverneur Jan Briers was onvoldragen omdat W&Z niet wilde afstappen van het principe om pleziervaart op de Zeeschelde te introduceren. W&Z staat alleen, blijft in conflict met de visie van een coalitie van actievoerders met een breed draagvlak die gesteund wordt door de lokale politiek (zowel bestuur als oppositie).

W&Z mist een enorme kans om samen met alle lokale actoren voluit te kiezen voor een positief alternatief, voor natuur en duurzaamheid, voor een project dat aantrekkelijk en vooruitstrevend kan zijn met meerwaardeprojecten, een uithangbord voor de Schelde, waarop de bewoners en lokale overheden fier zijn en waar mensen van ver buiten de regio op af komen.

Natuurpunt hoopt dat W&Z in dit pleidooi een uitgestoken hand ziet.

Afstappen van het principe van pleziervaart op de Zeeschelde Gentbrugge-Melle is geen toegeving van W&Z maar een constructief verbond met de vele mensen die ijveren voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied, is geen nederlaag maar iets waar W&Z mee zou kunnen uitpakken als een grote realisatie.

Natuurpunt is voor het behoud van wat waardevol is dankzij een constructief, wetenschappelijk onderbouwd, haalbaar en betaalbaar alternatief.

Natuurpunt vraagt dat een inrichtingsvoorstel voor een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) uitgewerkt wordt waarbij onderzocht wordt hoe de breedte van de Schelde maximaal kan gebruikt worden om een zo groot mogelijke getijdenamplitude te realiseren met aanvaardbare sedimentatie en rekening houdend met de veiligheidsdoelstellingen.