Tagarchief: Gentse Zwin

UPDATE 01/07/2018: Een alternatief project voor het Gentse Zwin

UPDATE 01/07/2018: GOED NIEUWS

Op 6 april 2018 stuurden Natuurpunt, GEzwiNT en GMF een persbericht met goed nieuws de wereld in: “Bescherming voor overstromingen en behoud van natuur worden uitgangspunt voor toekomst Gentse Zwin”. Het bericht kreeg ruim aandacht in de lokale pers. Zo publiceerde Het Laatste Nieuws een artikel “Redding van het Gentse Zwin in zicht: plan om populaire Scheldebocht te baggeren verliest steun”. Ook de lokale televisiezender AVS besteedde ruim aandacht aan dit nieuws met een reportage.

Over het postitief alternatief van Natuurpunt, GEzwiNT en GMF kan u hieronder meer informatie vinden. Kort samengevat zijn wij voor een maximaal behoud van de natuur dankzij de inrichting van een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied.

De aanleiding tot het versturen van het persbericht was het feit dat bevoegd minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts liet weten dat hij geen vragende partij is voor pleziervaart. Bij dit project zal doorvaart niet langer als een doelstelling behouden blijven. Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege liet weten dat er garanties moeten zijn voor het maximaal behouden van de getijdennatuur. Hierdoor zijn de bescherming tegen overstromingen en het behoud van natuur het uitgangspunt voor de toekomst van het Gentse Zwin.

Wij hopen dat het standpunt van de ministers een bedreiging kan omturnen in een prachtige kans. Door de getijdennatuur te laten versmelten met de Gentbrugse Meersen en de Damvallei ontstaat er een groenpool van 600 hectare. Bovendien kan er gescoord worden met een cool, vooruitstrevend project met aangepaste infrastructuur die meerwaarde biedt voor fietsers en wandelaars, een uitgangbord voor de Schelde, waar bewoners en overheden trots op zijn.

20/04/2017

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft een kennisgeving gepubliceerd van een nieuw project-milieueffectrapportage over de Zeeschelde Gentbrugge-Melle, het Gentse Zwin. Hiermee keldert W&Z een discreet overleg dat al geruime tijd plaatsvindt onder toezicht van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers.

De kennisgeving is volgens W&Z te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over de gewenste inhoud van dit project. Maar eigenlijk vond W&Z een project-MER overbodig, aangezien eerder een verzoek tot ontheffing van de Project-MER plicht ingediend werd. Deze ontheffing werd door de Vlaamse overheid gelukkig niet toegestaan.

Natuurpunt Gent denkt al jaren mee over dit project en staat daarbij niet alleen. De bewonersgroep GEzwiNT en het Gents Milieufront vormen samen met Natuurpunt Gent een coalitie met breed maatschappelijk draagvlak die het project in een andere richting wil sturen.

Onze vereniging grijpt deze kennisgeving opnieuw aan om met een inspraakreactie een andere visie en een positief alternatief te bepleiten. U kan de volledige inspraakreactie hier lezen.

Vanaf de kennisgeving van het plan-MER eind 2012 tot nu blijft W&Z onverminderd doorzetten met een project dat in gebreke blijft op de meeste essentiële punten hierna kort samengevat:

 • 2 afzonderlijke projecten van het Sigmaplan worden onterecht gekoppeld om het plaatje te doen kloppen.
 • Pleziervaart blijft het objectief van W&Z hoewel dat geen doelstelling is van het Sigmaplan.
 • Het Sigmaplan beoogt geen neutrale operatie. Er moet extra ruimte komen voor de rivier.
 • Vervuiling is een serieuze bedreiging bij uitvoering van het project.
 • Natuur die zelfs op Europees niveau zeldzaam is verdient het om beschermd te worden.
 • Vele andere effecten van het project zijn nadelig.
 • Een volwaardig alternatief wordt niet bestudeerd.
 • Een experimenteel alternatief wordt wel bestudeerd.

De bemiddelingspoging door gouverneur Jan Briers was onvoldragen omdat W&Z niet wilde afstappen van het principe om pleziervaart op de Zeeschelde te introduceren. W&Z staat alleen, blijft in conflict met de visie van een coalitie van actievoerders met een breed draagvlak die gesteund wordt door de lokale politiek (zowel bestuur als oppositie).

W&Z mist een enorme kans om samen met alle lokale actoren voluit te kiezen voor een positief alternatief, voor natuur en duurzaamheid, voor een project dat aantrekkelijk en vooruitstrevend kan zijn met meerwaardeprojecten, een uithangbord voor de Schelde, waarop de bewoners en lokale overheden fier zijn en waar mensen van ver buiten de regio op af komen.

Natuurpunt hoopt dat W&Z in dit pleidooi een uitgestoken hand ziet.

Afstappen van het principe van pleziervaart op de Zeeschelde Gentbrugge-Melle is geen toegeving van W&Z maar een constructief verbond met de vele mensen die ijveren voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied, is geen nederlaag maar iets waar W&Z mee zou kunnen uitpakken als een grote realisatie.

Natuurpunt is voor het behoud van wat waardevol is dankzij een constructief, wetenschappelijk onderbouwd, haalbaar en betaalbaar alternatief.

Natuurpunt vraagt dat een inrichtingsvoorstel voor een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) uitgewerkt wordt waarbij onderzocht wordt hoe de breedte van de Schelde maximaal kan gebruikt worden om een zo groot mogelijke getijdenamplitude te realiseren met aanvaardbare sedimentatie en rekening houdend met de veiligheidsdoelstellingen.

UPDATE: Natuurpunt dient klacht in tegen stopzetting bovendebiet Zeeschelde

UPDATE 7 augustus 2015

Natuurpunt dient klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst voor het stopzetten van het bovendebiet uit de Gentse binnenstad naar de Zeeschelde in Gentbrugge. Hiermee ondersteunt Natuurpunt de klacht die eerder al werd ingediend door Gezwint, een feitelijke vereniging van buurtbewoners, en het Gents Milieufront.

Door deze eenzijdige stopzetting van het bovendebiet door W&Z ontstaat geurhinder en wordt de vestiging van knijten in de hand gewerkt.

Meer info @

Noteer ook zeker het Jenny Walrygesprek “Moeder,wat voor Schelde willen we?” van vrijdagavond 11 september in je agenda. Het belooft een boeiende avond te worden waarbij Tom Balthazar (Stad Gent), Wim Dauwe (W&Z), Servaas Schutyser (Gezwint), Marnix Aerssens (Natuurpunt Gent) en Ruben Dekeyzer (buurtbewoner) in debat gaan.


OORSPRONKELIJK BERICHT VAN 28 mei 2015

Bron: Natuurpunt-website

Natuurpunt verzet zich tegen de heropgestarte baggerwerken van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in de Schelde tussen Gentbrugge en Melle. “De timing van de werkzaamheden is onaanvaardbaar: midden in het broedseizoen dreigen volledige nesten jonge vogels in het water gesleurd te worden”, zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent.

De omstreden baggerwerken van W&Z werden in april al een keer stilgelegd. Natuurverenigingen, omwonenden en verschillende politici hadden zich verzet tegen de werken, die een voorafname lijken te vormen op het plan van W&Z om een sluis te bouwen in Heusden voor een pleziervaartproject. “Een prestigeproject waarvoor geen draagvlak is”, verduidelijkt Frank Maes van Natuurpunt Gent. Bovendien zou het project een einde maken aan het Gentse Zwin, een uniek getijdengebied met slikken en schorren.

“Zelfs als het baggeren louter gebeurt in het kader van onderhoudswerken, staan de intensiviteit en de timing haaks op de bescherming van de uitzonderlijke natuurwaarden in het gebied”, zegt Frank Maes. Als gevolg van de baggerwerken dreigen banken, oevers en rietkragen te verdwijnen, een drama voor de broedvogels als de beschermde bergeend, die er hun nesten gebouwd hebben.

Na de vaststelling van inbreuken door de natuurinspectie werden de baggerwerken in april stilgelegd. Hierop werd door W&Z een studie aangevraagd bij het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Het INBO bracht de meest kwetsbare zones in kaart en de werken zouden opnieuw kunnen opstarten, op voorwaarde dat schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. De werken moesten continu gebeuren om te vermijden dat broedvogels nestlocaties zouden vinden nabij de baggerwerken. Op 14 mei werden de baggerwerken hervat. Maar de natuur besliste er anders over en langsheen het hele projectgebied zijn beschermde watervogels beginnen broeden. Verstoring van beschermde vogels is verboden. Dit verbod wordt versterkt tijdens de voortplantingsfase en de periode waarin de jongen erg afhankelijk zijn van hun ouders.

Door omwonenden en vrijwilligers van Natuurpunt werd vastgesteld dat intussen ook de kleine karekiet en bosrietzanger nestlocaties hebben gekozen in het gebied en dat er wel degelijk grote aantastingen van de oevervegetatie plaatsvinden. De nesten van de rietzangers en kleine karekieten verdwijnen inclusief jongen in de gebaggerde geul als gevolg van erosie na de baggerwerken. Natuurpunt eist de toepassing van het verbod op verstoring en vraagt dat de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd worden.

Contact: Frank Maes, Natuurpunt Gent, 0471/127.037

11/09 – Jenny Walrygesprek 2015 “Moeder, wat voor Schelde willen we?”

Een sluis te ver of de ideale oplossing?

De plaatsing van een sluis op de Schelde bij Heusden is een omstreden onderwerp geworden in het Gentse. De nv Waterwegen en Zeekanaal vindt dat zijn Sigmaplan de meest efficiënte manier is om zowel de omwonenden te beschermen tegen overstromingsgevaar als de natuur te behouden. Tegenstanders klagen aan dat het Gentse “Zwin” tussen Gentbrugge en Heusden – en dus de aanwezigheid van de zee tot aan de poorten van Gent – door de werken verloren zal gaan en moet wijken voor plezierboten. Met dit debat willen we voor-en tegenstanders de kans bieden rustig hun verhaal te brengen en met elkaar van gedachten te wisselen. Er zal ook volop ruimte zijn voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek.

Nemen deel:

 • Wim Dauwe, afdelingshoofd Zeeschelde W&Z,
 • Tom Balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen van de Stad Gent,
 • Servaas Schutyser namens buurtcomité GEzwiNT,
 • Marnix Aerssens voor Natuurpunt Gent en
 • Ruben Dekeyzer, buurtbewoner en genuanceerd voorstander van het Sigmaplan.

De gespreksleiding ligt zoals steeds in de handen van John Vandaele (journalist).

Waar: Machariusherberg, refter van de Sint-Baafsabdij, ingang via de Groene Kerk (Voorhoutkaai 43+)
Wanneer: vrijdagavond 11 september, 19u30
Deelname uiteraard gratis

‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

Bron: De Standaard, 20/04/2015, Wouter Woussen

Moet de Schelde tussen Gent en Melle weer bevaarbaar worden of uitsluitend natuurgebied blijven? Milieuverenigingen en buurtbewoners willen het laatste, het agentschap Waterwegen en Zeekanaal wil het eerste. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal de knoop moeten doorhakken.

Lees verder ‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

DE STRIJD OM HET BEHOUD VAN DE GETIJDEN OP DE ZEESCHELDE GENTBRUGGE-MELLE GAAT DOOR !

GEACTUALISEERD STANDPUNT VAN NATUURPUNT NAAR AANLEIDING VAN TWEE NIEUWE TECHNISCHE NOTA’S

Het plan-MER Sigmaplan Zeeschelde Gentbrugge-Melle & Bastenakkers-Ham van opdrachtgever Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) werd op 05/08/2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Hiermee kwam onze strijd tegen dit project in een nieuwe fase.

Lees verder DE STRIJD OM HET BEHOUD VAN DE GETIJDEN OP DE ZEESCHELDE GENTBRUGGE-MELLE GAAT DOOR !

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, GEzwiNT en GMF voor het behoud van het Gentse Zwin

Kom naar de info- en debatavond over het Gentse Zwin op dinsdag 22 april om 20u in buurtcentrum “De Vaart”, Emile Huylebroeckplein 1 te 9050 Gentbrugge (aan de fietsbrug).

Iedereen welkom ! U krijgt er informatie over het project en een debat met vertegenwoordigers van Natuurpunt, GMF en GEzwiNT. Zie ook HIER.

Wij willen dat de plaatselijke politici en plaatselijke besturen kiezen voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Sigmaplan. Dit is het plan dat de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt om haar burgers te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijkheid van de regio te waarborgen.

Dat kan alleen door ook uw steun zichtbaar te maken aan de politieke overheden:

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, buurtgroep GEzwiNT en het GentsMilieufront voor het behoud van het Gentse Zwin !

De oneerlijke communicatie van W&Z

Sinds geruime tijd voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) informatiecampagnes met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak bij de bevolking voor hun project rond de Zeeschelde Gentbrugge-Melle. Dat is natuurlijk hun goed recht. Wij kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de communicatie van W&Z systematisch misleidend is

Wij denken dat iedereen recht heeft op correcte informatie. Onderstaande citaten komen letterlijk uit informatieve brochures van W&Z. Wij hebben ze telkens voorzien van de ware toedracht van de feiten om duidelijk te maken hoe sterk de door W&Z verstrekte informatie van de realiteit afwijkt.

Lees verder De oneerlijke communicatie van W&Z

Natuurpunt Gent vraagt bijkomend onderzoek naar de plannen voor de Zeeschelde Gentbrugge-Melle

W&Z, een NV van de Vlaamse Overheid, wil een sluis bouwen in Heusden en talrijke andere ingrepen doen langs de Zeeschelde Gentbrugge-Melle.

Deze plannen zullen ten koste gaan van het unieke zoetwatergetijdengebied met zijn rijke biodiversiteit, dit hoofdzakelijk om pleziervaart mogelijk te maken op dit traject.

Natuurpunt Gent vraagt een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor dit peperdure plan, dat niet alleen de natuur maar ook de belangen van de omwonenden en de vele rekreanten zal schaden.

Natuurpunt Gent zal ook een aantal acties naar het grote publiek doen. Klik HIER om hierover meer te lezen.

Onze Werkgroep Gentbrugse Meersen werkt op alle vlakken mee met het verzet tegen dit project, want wij willen beletten dat door de plannen waardevolle beschermde natuur zal vernietigd worden omwille van doelstellingen met een beperkt maatschappelijk belang.

Wil u een samenvatting in een notedop van de reaktie van Natuurpunt Gent, klik HIER. Wenst u de volledige kennisgevingsnota van Natuurpunt Gent te lezen, klik dan HIER.

Voor de geïnteresseerden: de plannen van W&Z nv kan u HIER lezen.