Tagarchief: beheer

Werkdag Gentbrugse Meersen op zaterdag 14/11/2015

Op zaterdag 14 november (vanaf 9u30) gaan we aan de slag in “het moerasje” aan de Koningsdonkstraat. We zullen er een aantal struiken en bomen verwijderen om het biotoop voor een aantal zeldzame vogels terug in ere te herstellen.

WAAROM DEZE WERKDAG?

Een moerasruigte die onbeheerd blijft, verbost spontaan. De laatste jaren zie je dat ook in dit moerasje de wilgen stilaan de overhand beginnen te nemen. Doordat de vegetatie dichter en hoger wordt, dreigt echter een uniek biotoop in de Gentbrugse Meersen voor heel wat vogelsoorten verloren te gaan.

Zo is het behoud van dit stukje open moeras van groot belang voor een aantal broedvogels die met uitsterven bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 1):

  • Watersnip (broedvogel in 2006 en 2007),
  • Paapje (broedvogel in 2009),
  • Snor (territoriumhoudend in 2015).

Maar ook voor vogels die bedreigd zijn Vlaanderen (Rode lijst, categorie 2) is dit stukje Gentbrugse Meersen van het grootste belang:

  • Zomertaling (broedvogel in 1999)
  • Rietzanger (broedvogel in 2015)
  • Rietgors (jaarlijkse broedvogel)

Andere broedvogels van betekenis in dit gebiedje zijn Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Verder is het gebied van belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor Watersnip, Bokje, Porseleinhoen en Waterral.

Al deze soorten hebben nood aan een structuurrijke (moeras)ruigte zonder al te veel struiken (en zeker geen bomen).

WAT MOET ER GEBEUREN?

Verwijderen en afvoeren van struiken en bomen onder deskundige begeleiding van enkele ervaren natuurbeheerders.

Wij zorgen voor kettingzagen, bijltjes, beschermende kledij, etc. Het hout zal afgevoerd worden naar de straatkant met een kleine tractor met geringe bandendruk voor werk op kwetsbare vegetatie. De rest van afvoer dient manueel te gebeuren.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen het hout meenemen voor persoonlijk gebruik. De rest wordt ter plaatse verhakseld.

HEB JE ZIN OM MEE DE HANDEN UIT DE MOUWEN TE STEKEN?

Alle helpende handen zijn meer dan welkom!

Je kan ons vanaf 9u30 vinden vlak voor Heusdenbrug als je van Gent via De Schelde of Koningsdonk naar Melle rijdt.

Contact-nummer op de dag zelf: Michaël Moors, 0496 97 17 97.

P.S.: Laarzen uiteraard aanbevolen.

Grote opkuisdag was een succes

Twee volle containers banden, een wachthoop camionbanden om u tegen te zeggen, een container met oud ijzer, een hoop vermolmde weidepalen en een hoop ongedefinieerde troep, een scholekster die ons de hele dag toejuichte, een jagende albino-boerenzwaluw, enkele lustig springende kikkers, een slaperige alpenwatersalamander, culinaire broodjes van topniveau en een fijn en bijzonder werklustig gezelschap. Het was een geslaagde opkuiszondag!

Bedankt aan allen die er waren, aan Ivago voor het plaatsen van de containers, en aan de ploeg van de Natuurpunt loods voor het voorbereidende werk. Zonder jullie was het niet gelukt!

De Gentbrugse meersen liggen er weer een pak properder bij!

Volg onze blog natuurpuntgentbrugsemeersen.tumblr.com om het reilen en zeilen op de aangekochte percelen te volgen!

Aankoop Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen

Natuurpunt Gent/Werkgroep Gentbrugse Meersen kan u trots meedelen dat op 11/02/2014 een compromis getekend werd voor aankoop van 4,77 ha natuurgebied in de Gentbrugse Meersen.

Op de kaart hieronder kan u zien dat de aangekochte percelen zich ter hoogte van de Gentbruggekouter in het noordelijke gedeelte van de Gentbrugse Meersen bevinden.

Aankoop terreinen door Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen
Aankoop terreinen door Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen

Het aankopen van dit stuk natuur kost veel geld, maar is verantwoord. Het is meteen ook een statement naar de stad Gent toe: Natuurpunt Gent wil de groenpool Gentbrugse Meersen volledig realiseren en dit zo snel mogelijk. Ook de stad moet daar blijven voor gaan.

Volg het reilen en zeilen op de aangekochte percelen op onze blog http://natuurpuntgentbrugsemeersen.tumblr.com/

Nestkasten in de Gentbrugse Meersen

Midden in de winter zijn vogelliefhebbers al bezig met het volgende broedseizoen, ook in de Gentbrugse Meersen.

Zoals u kan zien op de foto’s hebben Boris Snauwaert en Oliver Mechthold op 12 januari het initiatief genomen enkele nestkasten op te hangen voor de volgende doelsoorten: torenvalk, roodborst en winterkoning.

Hiermee hopen zij deze vogelsoorten extra kansen te geven om tot broeden te komen.

Snoeien meidoornhaag

Op 11 januari vond de eerste activiteit van onze werkgroep in het nieuwe jaar 2014 plaats: het snoeien van de weelderige meidoornhaag van ons terreintje aan de Schelde.

Gelukkig was er veel schoon volk aanwezig om deze klus te klaren (Oliver, Boris en zoon, Mia, Luc, Gerrit, Marnix, Jeroen, Béné, Mieke en Claude). Zoals gewoonlijk werd de job ietwat onderschat, nam meer tijd en paaltjes in beslag dan voorzien. Het resultaat mag er echter zijn. Een schitterende houtwal werd opgebouwd onder de deskundige leiding van Gerrit.

Wie twijfelde aan het feit dat meidoorn doornen heeft, is er nu zeker van. Hopelijk heeft iedereen de alle doornen uit de stramme ledematen verwijderd. Dank aan alle “medewerkers”, ditmaal dekt de term “werker” de lading.

Tekst: Claude Grandsart, 2014

Vleermuizen krijgen een beter winterverblijf

Van de meer dan duizend soorten vleermuizen leven er slechts een twintigtal in Vlaanderen. De meeste zijn zeldzaam. Daarom moeten vleermuizen extra kansen krijgen om te overleven en zich voort te planten.

In de winter houden vleermuizen een winterslaap op een verborgen plaats waar een constante temperatuur heerst van 2 tot 8°C. IJskelders van oude kastelen zijn goed geschikt als overwinteringsplaats, op voorwaarde dat er geen verstoring is.

Bij kasteel Coninxdonck in de Gentbrugse Meersen bevinden zich nog twee ijskelders waarin enkele vleermuizen overwinteren. In samenwerking met de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt heeft de Werkgroep Gentbrugse Meersen voor samenwerking met de uitbaters van het kasteel gezorgd wat aanpassingen aan de ijskelders mogelijk gemaakt heeft zodat de vleermuizen beter beschermd zijn.

De voorbije winters kwam de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt al een kijkje nemen in de kelders. De vleermuizenkenners telden zes baardvleermuizen spec. en twee gewone grootoorvleermuizen.

Foto Preview

Gewone grootoorvleermuis, foto David Galens.

De ijskelders werden echter ook als opslagplaats gebruikt. Daardoor kwamen er in de winter soms mensen binnen. Dan stijgt de temperatuur en wordt de winterslaap van de vleermuizen verstoord. Er werd vrij vlug een oplossing gevonden en een samenwerkingsakkoord gesloten met de uitbaters.

Het bleek nodig om de deuren te vervangen want die moesten op slot kunnen om betreding te vermijden. In totaal waren 3 deuren nodig. Luc Van Damme, lid van de Werkgroep Gentbrugse Meersen en schrijnwerker, schoot meteen in gang. Dankzij zijn werk hebben de ijskelders sinds eind augustus nieuwe deuren en zijn dus klaar om tijdens de winter vleermuizen te herbergen.

Wij zouden uiteraard graag rondleidingen geven in de ijskelders, maar dat is onmogelijk zonder de overlevingskansen van de vleermuizen in gevaar te brengen. Wij zullen het in de toekomst dan ook houden bij één telling in de winter door één lid van de vleermuizenwerkgroep met ondersteuning van één plaatselijke vrijwilliger.

De Werkgroep Gentbrugse Meersen is trots op de genomen beschermingsmaatregel en wil vooral David Galens, Luc Van Damme en de uitbaters van kasteel Coninxdonck bedanken voor de medewerking.

Foto ijskelder: Luc Van Damme.

Foto Preview

Tekst: Marnix Aerssens