Tagarchief: Actie

Petitie – Red de de natuur in je buurt

banner_1000x300_petitie_3-2015-natuurpunt

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

Gelukkig is het nog niet te laat.

Woensdag 29 april om 13u30 voerden we actie aan de Gentbrugse Meersen. Hier vind je alvast een fotoverslag en een link naar de reportage op AVS.  vindt het verslag op AVS

Kon je niet komen? Geen nood!

Zet je naam voor 30 juni onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden.

Teken de petitie

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Geslaagde actie “Red de Gentbrugse Meersen”

De toekomst van natuur dichtbij huis staat op het spel.

Op woensdag 29 april voerde Natuurpunt Gent actie aan de Gentbrugse Meersen. Het zijn immers net de kleine groene parels zoals de Natuurpunt-percelen in de Gentbrugse Meersen die onder druk komen te staan door het nieuwe natuurdecreet. Minister Schauvliege liet alvast weten begrip te hebben voor onze bezorgdheid. Da’s fijn, want zoals al eerder gezegd:”Het is nog niet te laat, Joke!”.

Lees verder Geslaagde actie “Red de Gentbrugse Meersen”

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, GEzwiNT en GMF voor het behoud van het Gentse Zwin

Kom naar de info- en debatavond over het Gentse Zwin op dinsdag 22 april om 20u in buurtcentrum “De Vaart”, Emile Huylebroeckplein 1 te 9050 Gentbrugge (aan de fietsbrug).

Iedereen welkom ! U krijgt er informatie over het project en een debat met vertegenwoordigers van Natuurpunt, GMF en GEzwiNT. Zie ook HIER.

Wij willen dat de plaatselijke politici en plaatselijke besturen kiezen voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Sigmaplan. Dit is het plan dat de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt om haar burgers te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijkheid van de regio te waarborgen.

Dat kan alleen door ook uw steun zichtbaar te maken aan de politieke overheden:

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, buurtgroep GEzwiNT en het GentsMilieufront voor het behoud van het Gentse Zwin !

Geen golfterreinen aan Koningsdonk

Het bezwaarschriift van de Werkgroep Gentbrugse Meersen/Natuurpunt Gent ondersteund door een advies van de MINA-raad had een positief resultaat. Voor meer info zie ons nieuwsbericht van 1 maart 2013.

Onze bezorgdheid over de vergunningsaanvraag met als doel “het verbouwen van een bestaande schuur naar een clubhouse en het aansluitend inrichten van een golfaccommodatie” werd vanuit de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning gevolgd. Er werd dan ook een ongunstig stedenbouwkundig advies gegeven bij de vergunningsaanvraag, een advies dat door het College van Burgemeester en Schepenen op 4 april 2013 werd bekrachtigd.

De vergunning werd geweigerd omwille van volgende redenen:

 • Strijdig met de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Strijdig met de direct werkende normen uit het beleidsveld van Onroerend Erfgoed.
 • Strijdig met het Bosdecreet.
 • De aanvraag is MER- plichtig, er werd geen milieueffectenrapportage of een ontheffingsbesluit ervoor aan het dossier toegevoegd.
 • De aanvraag is strijdig met het Natuurdecreet.
 • De verbouwingen in de schuur zijn strijdig met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.
 • De aanleg van het golfterrein zal een negatieve impact hebben op de landschappelijke, de biologische en de erfgoedwaarde van deze site.

De aanvragers van de vergunning gingen prompt in beroep bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Wij hebben nu echter vernomen dat dit beroep ingetrokken werd. De deputatie heeft akte genomen van dit besluit. Na betekening is het definitief en is er van dit project geen sprake meer.

Bezwaarschrift tegen golfterreinen aan Koningsdonk

Natuurpunt Gent tekent bezwaar aan tegen de bouwaanvragen van de nv Kasteel Coninxdonck die ingediend werden begin januari 2013.

De twee dossiers betreffen enerzijds de realisatie van golfcourses en de renovatie van een bestaande schuur tot clubhuis op de percelen behorende tot het kasteel en anderzijds de renovatie van een aanpalend hoevegebouw.

Natuurpunt Gent vraagt om de beide bouwaanvragen niet te vergunnen om de volgende redenen:

 1. Grote impact op de natuur door de aard van het project
 2. Project in strijd met de visie van de Stad Gent over de Groenpool
 3. Beschermd onroerend erfgoed zal aangetast worden
 4. Biologisch waardevol gebied in gevaar
 5. Grootschalig project doet natuurbeleving teniet
 6. Bouwaanvragen in conflict met het Gewestplan

Lees verder Bezwaarschrift tegen golfterreinen aan Koningsdonk

De oneerlijke communicatie van W&Z

Sinds geruime tijd voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) informatiecampagnes met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak bij de bevolking voor hun project rond de Zeeschelde Gentbrugge-Melle. Dat is natuurlijk hun goed recht. Wij kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de communicatie van W&Z systematisch misleidend is

Wij denken dat iedereen recht heeft op correcte informatie. Onderstaande citaten komen letterlijk uit informatieve brochures van W&Z. Wij hebben ze telkens voorzien van de ware toedracht van de feiten om duidelijk te maken hoe sterk de door W&Z verstrekte informatie van de realiteit afwijkt.

Lees verder De oneerlijke communicatie van W&Z

Bezwaarschrift tegen verkavelingsaanvraag

We krijgen vragen van leden van Natuurpunt en bewoners van de omgeving van Gentbruggekouter/Jules van Biesbroeckstraat in verband met de bekendmaking tot verkavelingsaanvraag voor het bouwen van woningen op de weiden nabij het terrein van de scouts langs de Schelde (klik hier voor een overzichtskaart).

De Raad van Bestuur van Natuurpunt Gent besliste intussen bezwaar in te dienen tegen deze verkavelingsaanvraag.

De aanvraag betreft het aanleggen van eengezinswoningen, stapelwoningen, enkele meergezinswoningen en een zone voor assistentiewoningen/gemeenschapsvoorzieningen.

Natuurpunt Gent vraagt aan het stadsbestuur om geen vergunning af te leveren voor deze verkaveling met als voornaamste argumentatie:

 1. De verkaveling zal aangelegd worden in gebied met een verhoogd overstromingsrisico. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt onder de titel ‘duurzaam (ver)bouwen’ gevraagd het voorzichtigheidsprincipe in acht te nemen voor waterrijke gebieden. Natuurpunt Gent is van mening dat er onvoldoende rekening gehouden werd hiermee.
 2. De drassige weiden waar de aanvraag betrekking op heeft hebben een grote potentiële natuurwaarde omdat ze palen aan de Gentbrugse Meersen en dus een fysiek natuurlijk deel van deze groenpool vormen. Behalve de Tubel-fabriek (die zal verdwijnen) is er geen bebouwing aanwezig langs de Scheldedijk waardoor het logisch is om dit gebied te laten aansluiten bij de Gentbrugse Meersen. Bovendien zijn delen van het verkavelingsgebied biologisch waardevol volgens de Biologische Waarderingskaart. Natuurpunt stelt daarom voor om het gebied te herbestemmen naar natuurgebied.
 3. De voorgestelde bebouwing gaat sterk in tegen het open karakter van de Gentbrugse Meersen. Hoge bebouwing dicht tegen de Schelde zal het uitzicht van de vele fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers op de Scheldedijk verstoren.

De beslissing van het stadsbestuur volgt op 10 februari 2013. De stad zal slechts informatie geven (vergunning afleveren of weigeren) na de beslissing van het college.