Natuurpunt Gent vraagt bijkomend onderzoek naar de plannen voor de Zeeschelde Gentbrugge-Melle

W&Z, een NV van de Vlaamse Overheid, wil een sluis bouwen in Heusden en talrijke andere ingrepen doen langs de Zeeschelde Gentbrugge-Melle.

Deze plannen zullen ten koste gaan van het unieke zoetwatergetijdengebied met zijn rijke biodiversiteit, dit hoofdzakelijk om pleziervaart mogelijk te maken op dit traject.

Natuurpunt Gent vraagt een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor dit peperdure plan, dat niet alleen de natuur maar ook de belangen van de omwonenden en de vele rekreanten zal schaden.

Natuurpunt Gent zal ook een aantal acties naar het grote publiek doen. Klik HIER om hierover meer te lezen.

Onze Werkgroep Gentbrugse Meersen werkt op alle vlakken mee met het verzet tegen dit project, want wij willen beletten dat door de plannen waardevolle beschermde natuur zal vernietigd worden omwille van doelstellingen met een beperkt maatschappelijk belang.

Wil u een samenvatting in een notedop van de reaktie van Natuurpunt Gent, klik HIER. Wenst u de volledige kennisgevingsnota van Natuurpunt Gent te lezen, klik dan HIER.

Voor de geïnteresseerden: de plannen van W&Z nv kan u HIER lezen.

Geboortebos 2012 = 4de editie

Op zondag 21 oktober werd het geboortebos van de Gentbrugse Meersen uitgebreid, deze keer door de mama’s en papa’s van spruitjes die in 2011 in Gent geboren zijn.

De ouders en grootouders van 1.400 kinderen kwamen massaal met hun kroost op deze activiteit af, een bewijs dat er een groot draagvlak is voor bosuitbreiding in Gent. De namen van de kinderen werden – zoals bij de vorige edities – in het geboortebos op een kleurrijk monument aangebracht.

Deze keer werden uitsluitend inheemse bomen geplant: ruwe berk, zwarte populier, zoete kers, zomereik, lijsterbes… Aanvulling met struiken zal later door de Groendienst van de Stad Gent gebeuren.

(Foto Luc Van Damme)

Foto Preview

Bezwaarschrift tegen verkavelingsaanvraag

We krijgen vragen van leden van Natuurpunt en bewoners van de omgeving van Gentbruggekouter/Jules van Biesbroeckstraat in verband met de bekendmaking tot verkavelingsaanvraag voor het bouwen van woningen op de weiden nabij het terrein van de scouts langs de Schelde (klik hier voor een overzichtskaart).

De Raad van Bestuur van Natuurpunt Gent besliste intussen bezwaar in te dienen tegen deze verkavelingsaanvraag.

De aanvraag betreft het aanleggen van eengezinswoningen, stapelwoningen, enkele meergezinswoningen en een zone voor assistentiewoningen/gemeenschapsvoorzieningen.

Natuurpunt Gent vraagt aan het stadsbestuur om geen vergunning af te leveren voor deze verkaveling met als voornaamste argumentatie:

  1. De verkaveling zal aangelegd worden in gebied met een verhoogd overstromingsrisico. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt onder de titel ‘duurzaam (ver)bouwen’ gevraagd het voorzichtigheidsprincipe in acht te nemen voor waterrijke gebieden. Natuurpunt Gent is van mening dat er onvoldoende rekening gehouden werd hiermee.
  2. De drassige weiden waar de aanvraag betrekking op heeft hebben een grote potentiële natuurwaarde omdat ze palen aan de Gentbrugse Meersen en dus een fysiek natuurlijk deel van deze groenpool vormen. Behalve de Tubel-fabriek (die zal verdwijnen) is er geen bebouwing aanwezig langs de Scheldedijk waardoor het logisch is om dit gebied te laten aansluiten bij de Gentbrugse Meersen. Bovendien zijn delen van het verkavelingsgebied biologisch waardevol volgens de Biologische Waarderingskaart. Natuurpunt stelt daarom voor om het gebied te herbestemmen naar natuurgebied.
  3. De voorgestelde bebouwing gaat sterk in tegen het open karakter van de Gentbrugse Meersen. Hoge bebouwing dicht tegen de Schelde zal het uitzicht van de vele fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers op de Scheldedijk verstoren.

De beslissing van het stadsbestuur volgt op 10 februari 2013. De stad zal slechts informatie geven (vergunning afleveren of weigeren) na de beslissing van het college.

Natuurpunt bouwt een “klimaatloods”

Aan de rand van het natuurgebied Gentbrugse Meersen bouwt Natuurpunt samen met Natuur- en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw een 1.200 vierkante meter grote energiezuinige loods.

Het project koppelt ecologische bouwtechnieken, natuurontwikkeling en sociale economie aan elkaar. De loods wordt de uitvalbasis voor terreinploegen en vrijwilligers van Natuurpunt Gent

In de toekomst zullen er ook opleidingen over beheer en behoud van natuur plaatsvinden voor bezoekersgroepen, scholen, vrijwilligers en personeel van Natuurpunt.

Op 28 september werd plechtig de eerste steen gelegd in aanwezigheid van Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt.

De nieuwe loods wordt gebouwd in de Weverbosdreef en zal tegen eind 2013 in gebruik genomen worden.

klimaatloods_20121004_1872497270