Bezwaarschrift tegen golfterreinen aan Koningsdonk

Natuurpunt Gent tekent bezwaar aan tegen de bouwaanvragen van de nv Kasteel Coninxdonck die ingediend werden begin januari 2013.

De twee dossiers betreffen enerzijds de realisatie van golfcourses en de renovatie van een bestaande schuur tot clubhuis op de percelen behorende tot het kasteel en anderzijds de renovatie van een aanpalend hoevegebouw.

Natuurpunt Gent vraagt om de beide bouwaanvragen niet te vergunnen om de volgende redenen:

 1. Grote impact op de natuur door de aard van het project
 2. Project in strijd met de visie van de Stad Gent over de Groenpool
 3. Beschermd onroerend erfgoed zal aangetast worden
 4. Biologisch waardevol gebied in gevaar
 5. Grootschalig project doet natuurbeleving teniet
 6. Bouwaanvragen in conflict met het Gewestplan

In de gedetailleerde opsomming hieronder vindt u onze argumentatie.

 1. Grote impact op de natuur door de aard van het project

De bouwaanvragen kaderen in een project dat bijna het volledige park rond het kasteel in beslag neemt. Golfterreinen bestaan per definitie uit grote oppervlakten monotone grasbegroeiing met zandputten. Om de sport te kunnen beoefenen is open ruimte nodig.

Hiervoor zal een groot gedeelte van de biologisch waardevolle flora in het grotendeels beboste kasteelpark moeten sneuvelen. In het eeuwenoude park staan vele monumentale oude bomen, die met dit project in gevaar komen.

Niet alleen de flora is bedreigd. Het park vormt momenteel ook een waardevolle biotoop voor heel veel diersoorten. De aantasting van de habitat met daarbij verstoring over het gehele gebied door de nieuwe vorm van recreatie zal catastrofale gevolgen hebben voor de aanwezige populaties vogels, vleermuizen, enz.

 1. Project in strijd met de visie van de Stad Gent over de Groenpool

In “Gentbrugse Meersen: Ontwerp basisbeheerplan” (een uitgave van de Groendienst van de Stad Gent) lezen we:

In het zuidelijk deel gaat aandacht naar het “landschapsbehoud” van de ankerplaats Kasteelsite Heusden-Gentbrugge van het relictenlandschap Scheldevallei van Gent tot Wetteren (omgeving Kasteelpark Koningsdonk). Samenhang tussen al deze elementen, de structuren en patronen is van groot belang.

Het accentueren van de beschermde site Koningsdonk wordt hierin ook expliciet als doelstelling naar voor gebracht. De Stad Gent benadrukt in haar plan ook dat landschapsbeelden primeren. De dreefstructuur van de site zal bij de inrichting van het zuidelijk deel van de Groenpool nog verder benadrukt worden.

Met het inrichten van terreinen voor de golfsport zal de doelstelling landschapsbehoud zeker niet bereikt worden.

 1. Beschermd onroerend erfgoed zal aangetast worden

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (http://geo-vlaanderen.agiv.be) toont aan dat het domein (X: 108678.395   Y: 191853.165  percelen : 44022A0579/00B000) beschermd is als Onroerend Erfgoed – ‘Stads- en dorpgezichten’.

Het is duidelijk dat dit unieke ‘Stads- en dorpgezicht’ zwaar zal aangetast worden door de inplanting van dit golfproject.

 1. Biologisch waardevol gebied in gevaar

De impact op de natuur bij uitvoering van dit project zal enorm zijn. Wij kunnen dit staven aan de hand van de biologische waarderingskaart, die duidelijk maakt wat de situatie op dit moment is.  Deze kaart is onder andere consulteerbaar op de website van de Stad Gent (http://gentgis2.gent.be/geoloketBWK/).

Het kasteelpark is hier ingekleurd met de waardering “Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen”. Deze quotering heeft zowel betrekking op de goed ontwikkelde oude loofhoutaanplant als op het soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden evenals op het stilstaand water, eutrofe plas, met diverse plantengemeenschappen.

De Stad Gent wil met de inrichting van de Groenpool Gentbrugse Meersen de natuur een kans geven en natuurbeleving promoten. Als de gevraagde bouwvergunningen afgeleverd worden zal de biologisch meest waardevolle site van de Groenpool opgeofferd worden.

De Stad Gent vermeldt als doelstellingen in het Ruimtelijk Structuurplan Gent het op peil houden van de natuur in Gent en het stoppen van de afname aan bos. Deze doelstellingen – die nu al niet bereikt worden – zullen nog verder weg liggen met het toekennen van deze bouwvergunningen.

 1. Grootschalig project doet natuurbeleving teniet

De bouwaanvragen maken duidelijk dat dit een grootschalig project is. De geplande verbouwing van de oude hoeve zal gepaard gaan met het inrichten van 13 ruimten, waaronder gescheiden toiletten, en met de aanleg van parkeerplaatsen.

De initiatiefnemers mikken blijkbaar op erkenning door de golffederatie, waarvoor aan de volgende minimumvoorwaarden voldaan zal moeten worden: 9 holes, clubhouse met locker room en parkeerplaatsen.

Er wordt bovendien gemikt op sporters die met de wagen naar de site zullen komen. De grootschaligheid van het project zal ook een aanzuigeffect veroorzaken.

De zachte recreatie die met de inrichting van de Groenpool Gentbrugse Meersen aangemoedigd wordt, komt hiermee in de verdrukking.

Deze recreanten zullen dan bovendien nog geconfronteerd worden met een visuele afbraak van het waardevolle landschapsbeeld.

 1. Bouwaanvragen in conflict met het Gewestplan

Volgens het Gewestplan zijn de sites waarvoor de bouwaanvragen ingediend werden, groen ingekleurd, meer bepaald als parkgebied.

Parkgebieden zijn groene zones die in hun staat bewaard moeten worden of dienen te worden ingericht zodat ze hun sociale en recreatieve functie voor het grote publiek kunnen vervullen (wandel- en rustoord). Dit statuut is ook van toepassing op privéparken zoals het kasteelpark in casu.

Het is duidelijk dat hier dus enkel werken toegelaten zijn die behoren tot de inrichting van het parkgebied met uitsluiting van alle werken en handelingen met een andere bestemming als doel, zoals sportterreinen in de open lucht en/of commerciële bedrijvigheid.

Als men dan toch werken zou uitvoeren, kunnen slechts werken en handelingen toegelaten worden die strikt noodzakelijk zijn voor de openstelling, het behoud, verfraaiing en/of aanleg van het park.

Wij zijn van mening dat men een nieuwe bestemming wenst te geven aan de percelen die strijdig is met deze principes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s