De oneerlijke communicatie van W&Z

Sinds geruime tijd voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) informatiecampagnes met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak bij de bevolking voor hun project rond de Zeeschelde Gentbrugge-Melle. Dat is natuurlijk hun goed recht. Wij kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de communicatie van W&Z systematisch misleidend is

Wij denken dat iedereen recht heeft op correcte informatie. Onderstaande citaten komen letterlijk uit informatieve brochures van W&Z. Wij hebben ze telkens voorzien van de ware toedracht van de feiten om duidelijk te maken hoe sterk de door W&Z verstrekte informatie van de realiteit afwijkt.

W&Z: “De Zeeschelde zal haar oorspronkelijke karakter worden teruggegeven”. (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.2)

De realiteit:

De natuurlijke getijdenwerking zal worden stilgelegd door de bouw van een sluis. De rivier zal veranderen in een stilstaand water. De Schelde zal dan niet enkel geen getijdenrivier meer zijn, ze zal eenvoudigweg geen rivier meer zijn.

W&Z: “De herinrichting van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle zal de bescherming tegen overstromingen volgens het Sigmaplan realiseren.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.2)

De realiteit:

Het oorspronkelijke Sigmaplan voorziet in het verhogen van de bestaande dijken. Het voorliggende plan kwam er na het doordrukken van een minderheidsstandpunt in het Bekkenbestuur van de Benedenschelde, dat dus bij meerderheid had beslist om het getijdengebied te behouden.

W&Z: “Een ontwerp van inrichtingsplan werd opgemaakt. Bij deze stap werden natuurorganisaties betrokken”. (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.4)

De realiteit:

Er waren 2 overlegmomenten met Natuurpunt in november en december 2011. Die kwamen er pas toen de plannen al grotendeels getekend waren. We stellen vast dat in het voorliggende project op geen enkele wijze rekening is gehouden met onze bemerkingen.

W&Z: “Het geïntegreerd plan voor de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle kan ook aansluiten bij de plannen voor groenontwikkeling van de stad Gent.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.3)

De realiteit:

De stad Gent voorziet in een minder intens recreatief gebruik vanaf de bewoning van Gentbrugge naar de Schelde toe. Tevens voorziet de stad enkel in zachte recreatie en niet in harde. De plannen voor pleziervaart doorkruisen letterlijk de ruimtelijke uitgangspunten voor de groenpool en brengen hierdoor de belangen in het gedrang van de recreanten die juist willen genieten van de rust, de natuur, de vele watervogels,… langs de Schelde.

W&Z: “Het geïntegreerd project kan de groenpool Gentbrugse Meersen-Damvallei bijkomende impulsen geven.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.3)

De realiteit:

Het project vormt een rechtstreekse bedreiging voor de natuurwaarden van de groenpool. De overwinterende watervogelpopulaties van de groenpool worden bedreigd door het teloorgaan van foerageergebied (= voedselgebied). Bovendien is de getijdenrivier nu een uitwijkgebied bij vorst. Broedende steltlopers van de groenpool (waaronder soms heel zeldzame soorten als tureluur, kluut en watersnip) worden bedreigd door het verdwijnen van hun foerageergebied.

W&Z: “Zones met oevervegetatie en brede rietkragen zullen hier straks het uitzicht bepalen.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.7)

De realiteit:

Zones met oevervegetatie en brede rietkragen zijn nu al langs het hele traject te vinden. Net omwille van de getijdenwerking kan hier uiterst sterk en hoog riet gedijen. De verdere ontwikkeling van brede rietkragen is een loze belofte. Riet doet het namelijk slecht op plaatsen zonder schommelingen in het waterpeil. Het heeft er alle schijn van dat het voorliggende project de overvegetatie zal reduceren tot wat randgroen.

W&Z: “Het project beoogt het uitbouwen van zachte recreatieve belevingswaarden.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.8)

De realiteit:

Het project beoogt het uitbouwen van harde recreatieve belevingswaarden (motorboten)

W&Z: “De getijdennatuur stroomafwaarts de nieuwe sluis moet dezelfde kwaliteit behouden als vandaag.” (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.11)

De realiteit:

De kwaliteit zal onvermijdelijk veel lager zijn. Watervogels zijn extreem gevoelig voor verstoring door passerende boten. Een belangrijke overwinteringsplaats en stopplaats voor trekvogels zal verloren gaan.

W&Z: (over het te creëren compensatiegebied in Melle): “Op de tegenoverliggende oever werd reeds enkele jaren geleden op een vergelijkbare manier ruimte gecreëerd voor getijdennatuur”. (uit ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle/ Een visie op het gebied’; brochure van april 2012 p.15)

De realiteit:

Inderdaad: hier is snel een gesloten gebied van wilgenbos ontstaan. Dergelijk gesloten habitat kan nooit de omvangrijke watervogelpopulaties van de Schelde herbergen.

W&Z: “Het plan is nodig om de gemeenten langs de Zeeschelde beter te beschermen tegen overstromingen.” (uit: ‘Ontmoet de Schelde’; brochure van november 2012 p.1)

De realiteit:

Hiervoor is dit plan niet nodig. De voorziene dijkverhogingen in het kader van het Sigmaplan volstaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s